2013-2014 о.ж. окуу планы

Жалал-Абад шаарындагы

С.Давлетов атындагы №14 мектеп-лицейинин

2013-2014-окуу жылы учун окуу планына

тушундурмо кат

 

    Мектеп администрациясы Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин 2012- жылдын 10- августундагы № 529/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз билим беруу академиясы менен бирге иштеп чыккан жана Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги менен макулдашылган жалпы билим беруучу уюмдарынын 2013-2014- окуу жылы учун базистик окуу пландарын карап чыгып:

     I-  Баскычтын базистик окуу планы

        (кыргыз, орус тилинде окутулуучу класстар):

-башталгыч жалпы билим беруунун негизги жалпы билим беруу программаларынын   4 жылдык ченемдик окуу планы менен иштоону улантат.

     II-Баскычтын базистик окуу планы

        (кыргыз, орус тилинде окутулуучу класстар):

-негизги жалпы билим беруунун негизги жалпы билим беруу программалары 5 жылдык ченемдик моонотко эсептелген окуу планы менен иштоону улантат.

    III-Баскычтын базистик окуу планы

         (кыргыз,орус тилинде окутулуучу класстар):                                                                         -орто билим беруунун негизги жалпы билим беруу программалары        2 жылдык ченемдик моонотко эсептелген табигый математикалык жана    гуманитардык багытындагы мектеп-лицейинин окуу планы менен иштоону улантат.

      Окуу жылынын узактыгы:1-чи класста 33 окуу жумасын, 2-4-класстарда –34 окуу жумасын, 5-11-класстарда 34,  37-окуу жумасын (сынак убакытын эске алып) тузот.1-чи класста сабактын узактыгы 40 минутаны, ал эми 2-11-чи класстарда 45 минутаны тузот.

      Биринчи класска ата-энелердин (мыйзамдуу окулдордун) каалоолору боюнча 6 жаштан баштап, 7 жаштан ашпаган балдар кабыл алынат.

      «Кыргыз тили» жана «Орус тили» сабактары 1-ден 11-чи класска чейин окутулат.

       Башталгыч класстарынын окуучуларын айлана-чойрону камтыган корунуштор жана республикада жашаган элдердин руханий маданияты менен тааныштырган «Мекен таануу» сабагы 1-4-класстарда окутулат.

       1-2-класстарда окуу жана жазуу ыкмаларын мамлекеттик жана расмий тилдерине бекем оздоштургондон кийин «Чет тил» сабагы 3-класстан баштап киргизилип, 11-чи класска чейин окутулат.

          Адам жана коом, экономикага киришуу жана адеп сабактары 9-11 класстарда бир предметке интеграцияланды.

         Окуу процессинде компьютердик технологияларды киргизууну негиздеген «Информатика» сабагы 7-9-класстарда окутулат.

          Окутуу кыргыз тилинде жургузулгон 11- класстардагы физика жана астрономия предметтери физика предмети менен бириктирилди, окутуу орус тилинде жургузулгон 11- класстарда болсо атайын сааттарды болуп беруу менен болок окутулат.

         «Кыргызстан тарыхы» (5-11-кл.) жана «Дуйно тарыхы»(6-11-кл.) сабактарына озунчо сааттар болунуп 11-класста оз алдынча окутулат.

          5-7-класстарынын эмгек тажырыйбасы кунуно 2 саат, 8-класста кунуно 3 саат, 10-класста кунуно 4-академиялык саат менен откорулот.

            Аскердик кызмат отоонун аспектери менен байланышкан ОБЖ же жашоо коопсуздугунун негиздери курсунун билим беруучулук мазмуну, 10- 11- класстардагы аскерге чейинки даярдык бириктирилген курсу аркылуу жургузулот.

            11- класстагы эркек балдар учун уч кун (18 саат) апрель- май айларында аскерге чейинки даярдык предметинин эсебинен окуу- талаалык жыйын откорулот, а окуучу кыздар учун дарылоо мекемелеринде медициналык- санитардык даярдык боюнча (18 саат) сабактар откорулот.

            Англис тили, информатика, кыргыз тили, орус тили сабактарын отуудо класс 2 топко болунот:

            Информатика боюнча (компьютерди пайдалануунун практикалык сабактары): окутуу орус, кыргыз тилдеринде жургузулгон 7-9- класстарында окуучулардын саны 30 болсо жана андан ашык класстарда;

            Англис тили; кыргыз тили жана орус тили орус класстарда окутууда; орус тили кыргыз класстарда окутууда 1-9- класстарда окуучулардын саны 30 болсо жана андан ашса, 10-11- класстарда окуучулардын саны 25 болсо жана андан ашык класстарда;

            Ал эми лицей класстарында жогорудагы аталган сабактарды окутуу учун томондогудой топторго болунот:

I-баскычтык класстарында 25 жана андан ашык окуучулардан турган класстар,

II-баскычтык класстарында 20 жана андан ашык окуучулардан турган класстар. 

           1-ден 9-класстарга чейин 90 академиялык саат коломундогу «Жашоо- турмуш коопсуздугунун негиздери (ЖТКН)» тажрыйбалык курсу класстан тышкары откорулуучу тарбиялоо ишине болунгон убакыттын эсебинен отулот.

           «Жашоо- турмуш коопсуздугунун негиздери (ЖТКН)»курсунун аскер кызматынын укуктук аспектисин камтыган билим беруу мазмуну 10-11-чи класстары учун «Аскерге чейинки даярдоо» курсунда отулот.

           Санитардык-гигиеналык тарбия боюнча сабактар 1-7 класстарынын окуучулары менен,уй-було тарбиясы боюнча сабактар 8-11-класстарынын окуучулары менен 8 сааттык программа аркылуу (ар бир чейректе 2 сааттан) отулот. Санитардык-гигиеналык тарбия «Адеп», «Мекен таануу», «Биология»,»Жашоо турмуш коопсуздугунун негиздери» сабактарында,ал эми уй-було тарбиясы «Биология», «Адам жана коом»,»Адеп»,»Дене тарбия» сабактарында отулот. Сабактар окуу жылынын жыйынтыгында чыныгы окутулган сааттардын санына жараша белгиленген тартипте толонот.

           Окуу процесси 1-сентябрда башталып, 25-майда аяктайт.

Каникулдардын мооноту:

·         Кузгу каникул 8 кун, 2013-жылдын 1-ноябрынан – 8- ноябрга чейин

·         Кышкы каникул 12 кун, 2013-жылдын 31-декабрынан – 2014- жылдын 11- январына чейин

·         Жазгы каникул 10 кун, 2014-жылдын 22-мартынан 31- мартка чейин

        1-класстарынын окуучулары учун 3-чейректе кошумча жума каникулу берилет.

      

            Бул максатты ишке ашыруу учун окуучулардын илимий-коомдук уюмдары, клубдар жана 31 предметтик кружоктор жана студиялар уюштурулган.   

            Атайын курстарды жана лекцияларды окуу учун шаардын окуу жайы: ЖАМУ,Экономика жана ишкерлер университетинин мугалимдери келишим боюнча чакырылат.

            Лицей класстарында жогорку чектеги жыйынтык жуктому 2012- 2013- окуу жылына карата базистик окуу планынын тушундурмо катына ылайык:

7 – 8 – класстарда – 34 сааттан,

9 – 11 – класстарда – 35 сааттан.

 

 

 

С.Давлетов атындагы

№14 мектеп-лицейинин

директору:                                                                                            Токтосунов А.А.

 

 

Жалал-Абад шаарындагы

С.Давлетов атындагы №14 мектеп-лицейинин

2013-2014- окуу жылы учун

 окуу планы

 

    Мектеп администрациясы Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин 2013-жылдын 10-августундагы № 529/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз билим беруу академиясы менен бирге иштеп чыккан жана Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги менен макулдашылган жалпы билим беруучу уюмдарынын

2013-2014- окуу жылы учун базистик окуу пландарын карап чыгып;

     I-  Баскычтын базистик окуу планы

        (кыргыз, орус тилинде окутулуучу класстар):

-башталгыч жалпы билим беруунун негизги жалпы билим беруу программаларынын   4 жылдык ченемдик окуу планы менен иштоону улантат.

     II-Баскычтын базистик окуу планы

        (кыргыз, орус тилинде окутулуучу класстар):

-негизги жалпы билим беруунун негизги жалпы билим беруу программалары 5 жылдык ченемдик моонотко эсептелген окуу планы менен иштоону улантат.

    III-Баскычтын базистик окуу планы

         (кыргыз,орус тилинде окутулуучу класстар):                                                                         -орто билим беруунун негизги жалпы билим беруу программалары        2 жылдык ченемдик моонотко эсептелген табигый математикалык жана    гуманитардык багытындагы мектеп-лицейинин окуу планы менен иштоону улантат.

Жалпысынан  I,II,III баскычтар боюнча тузулгон окуу планы Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин 2013-жылдан

10- августундагы № 529/1  буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим беруучу уюмдарынын 2013-2014- окуу жылы учун базистик окуу планынан негиз кылып алынды.

 

 

 

 

С.Давлетов атындагы

№14 мектеп-лицейинин

директору:                                                                    Токтосунов А.А.

Comments